Nález se týká případu, kdy společnost Generali Pojišťovna a.s. odmítla vyplacení zbývající částky ve výši 7027 Kč, která zbývala do zaplacení plné ceny zájezdu po úpadku cestovní kanceláře. K Ústavnímu soudu se v minulých letech dostala také stížnost Generali Pojišťovny, ve které byl upřesněn důvod vydání zákona ve světle práva evropského. Směrnice EU byla totiž nepřesně implementována a český zákon nezakládal přímou povinnost zaplatit celou částku zájezdu v případě úpadku cestovní kanceláře. 

Pojišťovna v roli stěžovatele

Vzhledem k tomu, že sporná částka nepřesahovala 10 tisíc korun, obrátila se pojišťovna přímo na Ústavní soud s ohledem na porušení práva na spravedlivý proces. V zákoně, který případy pojištění úpadku cestovních kanceláří upravoval, nebylo doslovně stanoveno, že je pojišťovna zavázána zaplatit plnou cenu zájezdu. Vzhledem k tomu, že zákon byl přijat na základě směrnice EU, vyžadovala Generali Pojišťovna a.s. předložení předběžné otázky u ESD. Ústavní soud však upozornil, že je nutno přihlédnout důvodu vydání směrnice a vykládat právo v jejím světle, dokonce však již bylo u ESD v takové věci rozhodnuto a je nutné přihlédnou k ústavnímu pořádku České republiky. Tato žádost byla tedy zamítnuta.

Stěžovatelé proti pojišťovně

Obvodní soud Prahy 2 rozhodl, že dle výše stanoveného zákona lze omezit práva spotřebitele projevující se snížením výše vyplaceného pojistného plnění v případě úpadku cestovní kanceláře. “V mezidobí nabyl totiž účinnosti zák. č. 341/2015 Sb., kterým se mění zák. č. 159/1999 Sb., z důvodové zprávy k tomuto zákonu dle Ústavního soudu jasně vyplývá, že bylo úmyslem zákonodárce již od počátku (tedy již v době, kdy došlo k přijetí zák. č. 159/1999 Sb.) zajistit, že zákazníkům cestovní kanceláře bude v případě jejího úpadku skrze pojišťovnu vráceno vše, co tito za zájezd zkrachované cestovní kanceláři zaplatili,” dodala Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu. Novela měla předcházet výkladovým nejasnostem.

Nález Ústavního soudu zakládá tedy pro případ úpadku cestovní kanceláře povinnost smluvně vázané pojišťovny uhradit plnou částku zájezdů, které byly úpadkem zrušeny.

 

Celý text nálezu je dostupný zde

Související